Ord og uttrykk i en takstrapport

Lurer du på hva de ulike begrepene i en takstrapport betyr? Her får du en kort innføring i begreper som brukes av NITO Takst.
Artikkelen var opprinnelig publisert på nito.no.

BYGNINGSMESSIG

Den bygningsmessige beskrivelsen uttrykker bygningens tekniske oppbygging. Det bemerkes at bygget ikke er kontrollert for skjulte feil og mangler. For eiendommer som skal selges anbefales det generelt å benytte en boligsalgsrapport.

TEKNISK VURDERING

De fleste boliger forringes over tid. Dette gjelder overflatematerialer gjennom bruk og slitasje, utidsmessighet (farge, trend og lignende), og ved at offentlige forskrifter og kvalitetskrav endres. I tillegg er det ulik levetid på de enkelte materialene i en bolig.

Med utgangspunkt i en forenklet vurdering av enkelte hoveddeler i bygningen, vil et tilnærmet riktig verdifradrag framkomme. Det presiseres at den antatte verdireduksjon er i forhold til nytt. Med andre ord ikke kostnader som påløper for å oppdatere objektet til dagens kvalitetskrav.

AREALBENEVNELSER

Arealbenevnelsene beskriver størrelse og er i henhold til Norsk Standard, NS 3940. For nærmere forklaringer henvises det til originalstandarden som fås kjøpt i bokhandelen.

BTA = Bruttoareal. Areal av målverdige deler begrenset av ytterveggs utside.

BRA = Bruksareal. Areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger, med fradrag i henhold til nærmere retningslinjer i NS 3940.

BYA = Bebygd areal. Areal som bygningen opptar av terrenget.

P-ROM = Nettoarealet av primære rom, inklusive arealet av veggene mellom disse.

S-ROM = Nettoarealet av sekundære rom (boder og lignende) inklusive arealet av veggene mellom disse.

BRUTTO ÅRSLEIE

Dette innbefatter nåværende årsinntekter for utleiedel(er) korrigert for rente på eventuelt innskudd.

DRIFTSUTGIFTER

Boligens årlige driftsutgifter til blant annet forsikring, kommunale avgifter, normale vedlikeholdsutgifter, og annet.

NORMALE BYGGEKOSTNADER

Det bygningen normalt vil koste komplett ferdigstilt fra håndverker. Dette inkluderer alle håndverkergrupper, offentlige gebyrer og normale byggelånsrenter.

VERDIREDUKSJON

Det forhåndsberegnede verdifradrag for elde, slitasje, osv. På nybygg gjøres fradrag for gjenstående arbeider for at bygget skal anses som ferdigstilt til å bo i. Dette er normalt det arbeidet som må utføres for at kommunen skal utstede ferdigattest.

NORMALE TOMTEKOSTNADER

Tomtekostnadene omfatter normalt grunnlagskostnader som råtomt med påkostninger for vann, vei, avløp, strøm, tilknytningsavgifter, opparbeidelse av tomt, arrondering av terreng og ferdigstillelse av berørt terreng. Hellelegginger, støttemurer, utvendig lysarmaturer, gjerde, flaggstang og annet av varig verdi medtas her. Spesielle grunnlagsinvesteringer som for eksempel brønnboring, kloakkrenseanlegg og lignende, tas med i denne posten, men angis spesielt.

EIENDOMMENS TEKNISKE VERDI

Eiendommens tekniske verdi er summen av forannevnte poster.

DAGENS SALGSVERDI

Denne settes til det beløp takstingeniøren mener eiendommen eller leieretten kan omsettes til på takstdagen. Dette vil si den prisen flere interesserte kjøpere er villig til å betale. Den normale salgsverdi vil derfor gjenspeile de priser og svingninger som er i markedet. Til hjelp i denne vurderingen benytter takstingeniøren en database som gjengir faktiske eiendomsomsetninger. Denne verdi er det som betegnes som verditakst.

ANBEFALT LÅNEVERDI

Denne verdi skal danne grunnlag for langsiktig belåning og settes slik at den gir långiver nødvendig sikkerhet. Normalt vil låneverdien ligge i underkant av en grundig vurdert salgsverdi, men aldri over teknisk verdi.