Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er en teknisk gjennomgang av en bygning og er et utmerket utgangspunkt for vedlikeholdsplanlegging. Som grunnlag for rapporten gjør takstingeniøren en tilstandsanalyse av bygningen etter Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk, innhold og gjennomføring.

Analysen bygger på en systematisk registrering av bygningsdelenes tilstand, risiko for unormal forringelse og konsekvenser av videre forringelse. Selve registreringen kan utføres på tre forskjellige nivåer. Valg av nivå avhenger av formålet med tilstandsanalysen:

  1. Nivå 1
    Takstingeniøren observerer, noterer og tar enkle målinger.
  2. Nivå 2
    Benyttes når man av ulike årsaker ønsker å undersøke bygningen litt nøyere. Det krever en mer detaljert og omfattende registrering samt grundigere målinger for å kartlegge oppbyggingen og tilstanden til bygningsdelene. Det omfatter gjennomgang av tegninger, byggeforklaringer og annen dokumentasjon. Undersøkelsen kan omfatte hele eller utvalgte deler av bygningen.
  3. Nivå 3
    Dette omfatter særskilte bygningsdeler som takstingeniøren studerer i detalj og tar laboratorieprøver av. Man ønsker da å finne ut av spesifikke problemer.

Som regel holder det å analysere et byggverk etter nivå 1. Takstingeniøren utfører en visuell kontroll supplert med enkle prøvetakninger, fuktsøk på erfaringsmessig utsatte steder og funksjonstester. I tilstandsrapportens konklusjonsdel anbefaler takstingeniøren nødvendige tiltak og presenterer eventuelle prisestimat over nødvendige utbedringer.

Les også forklaring av begreper i takstskjemaet.

Teknisk gjennomgang av eiendommen basert på Norsk Standard 3424. Vurdering av tilstand, risiko og konsekvens forbundet med de enkelte bygningsdelene. Rapporten gir anbefalte tiltak og evt. kostnadsestimat, og passer godt som grunnlag for en vedlikeholdsplan.