Vedlikeholdsplan

En vedlikeholdsplan er en langsiktig og skjematisk oversikt over forventet vedlikehold for de forskjellige bygningsdelene. Som grunnlag for vedlikeholdsplanen ligger tilstandsrapporten som beskriver dagens tilstand, samt statistikkmateriale fra Norges byggforskningsinstitutt, justert for lokale forhold.

På samme måte som en serviceplan for biler vil en slik plan bety langsiktig planlegging av utgiftene for vedlikehold. Ved slik systematisering unngås unødvendig forringelse av bygningsmassen, og man minimerer derved vedlikeholdskostnadene samtidig som eiendomsverdien maksimeres.

Langsiktig og skjematisk oversikt over eiendommens vedlikeholdsbehov. Bygger på tilstandsrapporten for dagens tilstand, skal sikre bygningsdelene rett vedlikehold til rett tid.

Priser

Utføres på timebasis til timepris på kr. 1500,– inkl. mva., eller fastpris etter avtale.